วัฒนธรรมไทย : ประเพณีไทย เป็นสิ่งที่ดีงามและมีเอกลักษณ์ประจำชาติไทย

     

วัฒนธรรมไทย

                  Home  |     วัดในประเทศไทย  |

  สถานที่ท่องเที่ยว  |

  วัฒนธรรมประเพณี |   Articles |  Contact                
      New Articles :
       - What to Pack          when Traveling
       - Buying Travel          Insurance
       - Leaving Pets          When Traveling
       - Airplane          Sickness
       - Tourists vs.          Travelers
       - Car Travel
       - Making Travel          Plans
       - Traveling with          Different Ages
       - Bringing Back          Souvenirs
       - Traveling the          World
       - Tips for          Traveling the          World
       - Smart ways to          Travel the World
       - Why Travel the          World
 
     
 
 

วัฒนธรรมไทย

ความหมายของวัฒนธรรม ประเพณี

          วัฒนธรรม มาจากภาษาบาลีสันสกฤต ซึ่งแปลว่า ธรรม เป็นต้นเหตุให้เจริญ  ในภาษาบาลีสันสฤตเขียนว่า
“วฑฺฒนธมฺม” ที่หมายถึง ความดี หรือลักษณะที่จะแสดงถึงความเจริญ

          วัฒนธรรม ในภาษาอังกฤษคือ culture ที่มาจากภาษาฝรั่งเศส ซึ่งมีรากศัพท์มาจากคำว่า cultura ในภาษาละติน มีความหมายว่า การเพาะปลูกหรือการปลูกฝัง ซึ่งก็พออธิบายได้ว่ามนุษย์เป็นผู้ปลูกฝังให้เกิดความเจริญงอกงาม

          คำว่าวัฒนธรรม เป็นคำรวมกันสองคำ คือคำว่า “วัฒนะ” ที่หมายถึง เจริญงอกงาม และ “ธรรม” ที่หมายถึง กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ เมื่อรวมกันแล้วจึงหมายถึง ข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดความเป็นระเบียบวินัยอันจะทำให้เกิดความเจริญงอกงาม

          ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช 2485 ได้ให้ความหมายของคำว่าวัฒนธรรม ไว้ว่า วัฒนธรรมหมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบ ความกลมเกรียว ความก้าวหน้าของชาติ ศีลธรรมอันดีงามของประชาชน (เป็นการเชิญชวน การชี้ชวน ให้ประชาชนในประเทศไทยทำในสิ่งที่ดีงามร่วมกัน เพื่อความเจริญงอกงามของประเทศชาติให้เกิดขึ้น และต้องรักษาและส่งเสริม ตลอดจน การแก้ไขดัดแปล
ง การวางมาตรฐานความดีความงามขึ้นมาใหม่ ให้เป็นลักษณะที่ดีงามประจำชาติตราบจนชั่วลูกชั่วหลานต่อไป )

          วัฒนธรรมไทย เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่ประชาชน ประพฤติปฏิบัติร่วมกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างต่อเนื่องกัน ซึ่งมีการสืบทอดมาจากคนรุ่นก่อน หรืออาจเป็นการประดิษฐ์คิดค้น สิ่งที่ดีงามขึ้นมาใหม่ หรือว่าได้รับมาจากสังคม ประเทศอื่น และต้องได้รับการยอมรับ ยึดถือเป็นแบบแผนปฏิบัติร่ามกันของสมาชิกในสังคมนั้นๆ จึงจะถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมของสังคมนั้น

           กล่าวโดยสรุปแล้วคำว่า วัฒนธรรมไทย หรือ วัฒนธรรม หมายถึง วิถีแห่งการดำรงชีวิตของคนในสังคมนั้นๆ  นับตั้งแต่การดำรงชีวิติในแต่ละวัน การกิน การอยู่ การแต่งกาย การพักผ่อน การทำงาน การจราจรการขนส่ง การแสดงอารมณ์ การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ซึ่งวิถีชีวิตนั้น เริ่มมาจากการที่มีต้นแบบ อาจจะเป็นตัวบุคคลแล้วมีคนส่วนใหญ่ หรือประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยและ ปฏิบัติสืบทอดกันมา โดยสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ดีงามเพื่อดำรงไว้ซึ่ง วัฒนธรรมไทย ตราบจบชั่วลูกชั่วหลาน

บทความที่มีเนื้อหาเหมือนกัน
"

   

วัฒนธรรมไทย