วัดพระแก้ว : เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของกรุงเทพ

     

วัดพระแก้ว

                  Home  |     วัดในประเทศไทย  |

  สถานที่ท่องเที่ยว  |

  วัฒนธรรมประเพณี |   Articles |  Contact                
      New Articles :
       - What to Pack          when Traveling
       - Buying Travel          Insurance
       - Leaving Pets          When Traveling
       - Airplane          Sickness
       - Tourists vs.          Travelers
       - Car Travel
       - Making Travel          Plans
       - Traveling with          Different Ages
       - Bringing Back          Souvenirs
       - Traveling the          World
       - Tips for          Traveling the          World
       - Smart ways to          Travel the World
       - Why Travel the          World
 
     
 
 

วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว

           วัดพระแก้ว หรือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปี พ.ศ. 2523 เสร็จปี พ.ศ. 2327 วัดพระแก้วมีพื้นที่อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอกทางด้านทิศตะวันออก เป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ใช้เป็นที่บวชนาคหลวงและประชุมข้าทูลละอองพระบาทถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา สร้างตามแบบพระศรีสรรเพชญ สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมีพระระเบียงล้อมรอบเป็นบริเวณ

           รัชกาลที่ 1 ได้โปรดเกล้าให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป คู่บ้านคู่เมือง คือพระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร มาประดิษฐาน ภายหลังจากการสถาปนาแล้ว
เมื่อพ.ศ. 2525 ซึ่งเป็นปีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว จุดมุ่งหมายก็เพื่อเป็นการรักษาอนุรักษ์สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม ให้คงคุณค่าความงาม อันเป็นมรดกชิ้นเอกของประเทศไทยให้คงอยู่ตลอดไป

          พระอุโบสถขนาดใหญ่ที่สร้างข้นในสมัยรัชกาลที่ 1 มีลักษณะหลังคาลด 4 ระดับ 3 ซ้อน มีช่อฟ้า 3 ชั้นปิดทองและประดับกระจก ที่ตัวอุโบสถยังมีระเบียงสามารถเดินได้รอบ พนักระเบียงรับเสานางรายทำเป็นลูกฟ้ก ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีอย่างจีน ตัวพระอุโบสถมีฐานปัทม์รับอีกชั้น มีเสารายเทียนหล่อด้วยทองแดงล้อมรอบสี่ด้าน และประดับด้วยครุฑยุคนาคที่หล่อด้วยโลหะปิดทอง"

   

วัดพระแก้ว